MR/OR

MR/OR

De medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad is een wettelijk geregeld orgaan dat toezicht houdt op de gang van zaken en het beleid op school. De medezeggenschapsraad is samengesteld uit personeelsleden en ouders van de school. Het bestuur van de school is de gesprekspartner van de medezeggenschapsraad, veelal vertegenwoordigd door de schooldirecteur. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de medezeggenschapsraad een instemmings- of een adviesbevoegdheid. Deze bevoegdheden kunnen de gehele medezeggenschapsraad toekomen of alleen de personeels- of alleen de oudergeleding. Daarnaast heeft de medezeggenschapsraad het recht om over alle zaken ongevraagd advies uit te brengen.

De medezeggenschapsraad van Het Vogelnest bestaat uit:

Namens de ouders:
1) Heleen Melchers-Sharrott
2) Remco van der Vorst

Namens het personeel: 
1) Edgar van Dijk
2) Hennie Slokker

In de GMR (MR op niveau Stichting Klasse) wordt Het Vogelnest vertegenwoordigd door 
E-mail: mr.hetvogelnest@stichtingklasse.nl 


De ouderraad

Als ouderraad (OR) van Het Vogelnest ondersteunen we de leerkrachten bij de organisatie van leuke activiteiten voor de leerlingen. Van schoolfotograaf, Sinterklaasviering tot de schoolreis, wij denken en helpen mee. 

We houden ons onder andere bezig met onderstaande activiteiten:
  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Schoolreis
  • Schoolfotograaf
  • Eindfeest
  • Afscheid groep 8
  • Suikerfeest
  • Najaarsmarkt

Naast deze grotere evenementen ondersteunen wij het team wanneer nodig, zoals bij de groep 8 musical. We hebben momenteel zeven ouderleden en twee leerkrachten. Wij vergaderen maandelijks. 

De activiteiten waarin wij ondersteunen worden mede mogelijk gemaakt door de ouderbijdrage. Het jaarverslag waarin de uitgaven worden verantwoord is ter inzage beschikbaar. 
E-mail: or.hetvogelnest@stichtingklasse.nl